ДОБЪР Е БОГ!... - Илко Илиев

Добър е Бог! – отрони мама,
потрепнах в нейните ръце…
Въздъхна, поприведе рамо,
потънах в майчино сърце.

Добър е Той - отвърнах тихо,
но хората сме дребни, зли.
И после някак си смалих се,
а мама се уголеми…